شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۶

چند نمونه تزئین با میوه و سبزیجات

 

vegetable.carving.sheep.jpg

vegetable.carving.seesaw.kids.jpg

vegetable.carving.rabbit.jpg

vegetable.carving.pig.jpg

vegetable.carving.penguins.jpg

vegetable.carving.icecream.jpg

vegetable.carving.guinea.pig.jpg

vegetable.carving.gang.jpg

vegetable.carving.frogs.jpg

vegetable.carving.fish.jpg

vegetable.carving.duck.jpg

vegetable.carving.accident.jpg

شفگورمند www.gourmand.ir در 15:36 |  لینک ثابت   •