چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶

تزئین دستمال سفره

برای مشاهده تا مرحله به مرحله روی عکس مورد نظر کلیک کنید...
The Arrow Napkin Fold
The Bird Of Paradise Napkin Fold

The Cone Napkin Fold
The French Napkin Fold
The Rosebud Napkin Fold
The Sail Napkin Fold
The Crown Napkin Fold
The Standing Fan Napkin Fold
The Neck Tie Napkin Fold
The Shirt Napkin Fold
The Basic Silverware Puch Fold
The Fancy Silverware Puch Fold
The Silverware Napkin Roll
The Candle Fan Goblet Napkin Fold
The Fleur de Lys Goblet Napkin Fold
The Lily Goblet Napkin Fold
The Napkin Ring Fan Fold
The Twin Candle Napkin Ring Roll

The Pyramid Napkin Fold The Diamond Napkin Fold

The Bishop's Hat Napkin Fold The Slide Napkin Fold

 The Rose Napkin Fold The Candle Napkin Fold

The Diamond Silverware Pouch Napkin Fold The Goblet Fan Napkin Fold

 The Basic Napkin Ring Stuffer

شفگورمند www.gourmand.ir در 14:16 |  لینک ثابت   •